چگونگی کارکرد تهویه زیرکفی

0
367
تهویه مطبوع زیرکفی

چگونگی کارکرد تهویه زیرکفی

کارکرد تهویه زیرکفی مطلوب ساختمان‌هایی با کف تحتانی الزامی می‌باشد. میزان تهویه مورد نیاز فضای زیرکفی به نوع ساختمان و محل قرارگیری آن بستگی دارد. عواملی نظیر نوع خاک، زیرکش آب‌های اضافی (باران و برف) و غیره دارای اهمیت بالایی در ارزیابی الزامات تهویه زیرکفی هستند.

چگونگی تشخیص لزوم تهویه زیرکفی ساختمان‌ها

شرایط ذیل تهویه زیرکفی را ایجاب می‌کنند:

  • فضای زیرکفی مرطوب
  • فضای زیرکفی با هوای کهنه
  • فضای زیرکفی بدبو و یا کپک‌زده
  • رشد قارچ‌ها در فضای زیرکفی.

تهویه زیرکفی چگونه کار می‌کند؟

هدف از تهویه زیرکفی جایگزینی هوای مرطوب داخلی با هوای تازه و خشک‌تر است. ساده‌ترین روش دست‌یابی به هدف مذکور، نصب تعدادی از دریچه‌های تهویه در دیوارهای پیرامونی ساختمان و استفاده از تهویه طبیعی (جابجایی هوا) برای فضای زیرکفی می‌باشد.

در مواردی تهویه مطبوع طبیعی فضای زیرکفی نیز کفایت خواهد نمود. با این وجود غالباً استفاده از روش‌هایی برای تقویت تهویه طبیعی ضروری می‌باشد. برای تهویه موثرتر فضای زیرکفی نصب یک و یا چند بادزن زیرکفی برای مکش رطوبت و هوای مرطوب/ کهنه زیرکفی و جایگزینی هوای مذکور با هوای تازه خارجی الزامی می‌باشد.

در مواردی از بادزن‌های زیرکفی برای تولید «تهویه سرتاسری» استفاده می‌شود -تهویه سرتاسری به معنای مکش هوای تازه سمتی از ساختمان از میان فضای زیرکفی و تخلیه رطوبت هوا در سمت مخالف ساختمان برای بهبود تهویه زیرکفی می‌باشد.

برای اثربخشی بیشتر تهویه سرتاسری، ورود هوا از یک طرف ساختمان و تخلیه هوای مرطوب در طرف متضاد ساختمان از طریق بادزن زیرکفی الزامی می‌باشد. در مواردی که تهویه مطبوع سرتاسری فضای زیرکفی مدنظر قرار نمی‌گیرد و یا در مواردی که تهویه سرتاسری به دلایل گوناگونی نظیر بسته‌های هوایی راکد دارای تاثیر مطلوبی نمی‌باشد- از طریق کانال‌کشی بادزن زیرکفی به یک یا چند مکان دیگر، رطوبت هوای فضاهای مرکزی و یا نواحی مرطوب معینی تخلیه می‌گردند.

درهنگام گزینش محل قراردهی بادزن زیرکفی برای تخلیه رطوبت فضای زیرکفی، جایگزینی هوای مرطوب خروجی با هوای تازه ورودی از طریق دریچه‌های تهویه واقع در محل‌های راهبردی الزامی می‌باشد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید